Säännöt

Solo ry:n säännöt 2021

Solo ry.

Suomessa levyttävien ja esittävien solistien, solististen muusikkojen ja kapellimestareiden yhdistys

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Solo ja kotipaikka Helsinki

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä ammatillisia etuja sekä mainituissa asioissa edustaa jäsenistöänsä ulospäin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee kokouksia ja harjoittaa tiedotustoimintaa jäsenilleen näitä koskevissa tärkeimmissä yhteisissä asioissa. Solistityön tunnetuksi tekemiseksi ja tukemiseksi jäsenilleen yhdistys voi harjoittaa tulonhankintaa anomalla apurahoja, myymällä toimialaansa liittyviä tuotteita ja palveluja, järjestämällä arpajaisia tai muita toimialaansa liittyviä tuotteita kuten järjestää konsertteja, tanssitapahtumia ja alan koulutuksia ja seminaareja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi jakaa avustuksia ja apurahoja sekä myös harjoittaa arvopaperikauppaa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3. Jäsenet ja jäsenen erottaminen

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt musiikin alalla toimiva esittävä taiteilija, joka hyväksyy yhdistyksen toimintaperiaatteet. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen jäsen suorittaa yhdistykselle liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous vahvistaa kullekin toimintavuodelle.

Varsinaisten jäsenien lisäksi yhdistyksellä voi olla kunniapuheenjohtaja, kunniajäseniä, vapaajäseniä ja kannatusjäseniä. Kunniapuheenjohtajalta, kunnia- ja vapaajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta yksimielisellä päätöksellä varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet. Vuosikokous vahvistaa kannatusjäseniltä perittävät maksut, joiden suuruus on oltava varsinaisten jäsenten suorittamia maksuja merkittävästi suuremmat.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kaksi kautta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet ja vapaajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan porrastetusti puolet ja puolet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan yhdistykselle varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, talousvastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen jäsenillä on jäsenmaksuvelvoite, mutta vuosikokous voi ilman sääntömuutosta päättää asiasta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous voidaan pitää myös etänä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, puhelin- tai sähköpostikokouksena. Kokouspöytäkirjan allekirjoitukset voivat olla myös sähköisessä muodossa, vaikka nimi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai talousvastaava, kukin yksin.

7. Toimihenkilöt ja asiamiehet

Hallitus voi ottaa yhdistykselle asiamiehen ja tarpeelliset toimihenkilöt ja määrätä heidän palkkionsa talousarvion rajoissa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse, sähköpostilla taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toimintavuoden kevätkaudella. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja vapaajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi vuosikokouksesta ilmoitetaan Solo ry:n virallisilla sosiaalisen median kanavilla ja vuosikokouskutsu voidaan esittää myös Solo ry:n virallisilla nettisivuilla.

Kokouksen paikan ja ajankohdan määrää hallitus.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, jos yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/3 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää yhdistyksen hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kutsu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä sähköpostilla viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kutsussa.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Jäsenen eroaminen

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä siitä ilmoitettuaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan ja tulee hallituksen tiedottaa sille tapahtuneesta eroamisilmoituksesta yhdistyksen kokoukselle. Yhdistyksestä eronneella tai erotetulla ei ole mitään oikeutta yhdistyksen rahavaroihin.

13. Kunnia- ja vapaajäsenet

Vuosikokous voi kutsua kunniajäseneksi yhdistyksessä ansiokkaasti toimineen henkilön. Hallitus voi kutsua vapaajäseneksi henkilön, joka on täyttänyt 80-vuotta sekä yhdistyksen jäsenen, joka on suorittanut jäsenmaksunsa yhtäjaksoisesti 30 vuotta.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Muissa suhteissa noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.